امروز يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

سیاسی اعتقادی

نامه الکترونیک چاپ

sharayete obur az piche tarikhiشرایظ عبور از پیچ تاریخی

 پیچ تاریخی شامل مشکلات کاملا طراحی شده دشمن و تخریب ثمره تلاش های بسیار سخت خودی است. برای پیشگیری از مشکلات برخواسته از طرح های دشمن و رسیدن به اهداف خود، شناخت شرایط عبور از مشکلات و بحران های ملی ضرورت دارد. نویسنده در این کتاب افزون بر شناساندن شرایط، روش های عبور از بحران ها را با زبانی ساده و همدل با مسئولان مطر ح کرده است.

 

 

alt