امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مهارت های افزایش نفوذ کلام

نامه الکترونیک چاپ

altهدف ما از زندگی عبادت و کمال است که در گروی ارتباطی موثر، مودبانه و عقلانی با خدا و مخلوقاتش شکل می گیرد. بنابراین توانایی برقراری ارتباط به مدد زبان موهبتی الهی است که باید پرورش یابد؛ چرا که عیار تربیتی انسان، نخست در سخن گفتنش آشکار می شود.