امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مهارت های کنترل هیجان

نامه الکترونیک چاپ

alt

امام باقر(ع):

«طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است؛ جز آن که در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیا و تنزه مهار کرده اند». (مستد رک، ج 2، ص 287)