امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

روش تبلیغ (چاپ نهم)

نامه الکترونیک چاپ
alt رشد و گسترش روش های تبلیغ، ضرورت بارز جامعه فرهنگی ماست. آشنایی با اصول، مبانی و روش های صحیح تبلیغ خاصه در دهه های اخیر به مسئله ای تاثیرگذار تبدیل شده است که پیامد آن، تغییر شکل روش نظام مند تبلیغ در سطحی فراگیر به همراه آثار دامنه دار است.