امروز شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸

قاعده های ارتباطی از دیدگاه امیرالمؤمنین

نامه الکترونیک چاپ

منبع: استاد دکترکرمی/مسجد اعظم قم/1385

قاعده های ارتباطی از دیدگاه امیرالمؤمنین

علیه السلام

1. کسی که به آبروی خود علاقمند است ، اوّل از بحث های لجاجت آمیز با خویشان و نزدیکان ، خودداری کند.

۲. نزاع افراد بزرگتر با افراد پائین تر از جهت اطلاعات، شخصیتش را زشت میکند؛ زیرا طرف فکر می­کند تو مغروری و ذهنیّت بدی از تو پیدا می­کند.

لذا نصیحتتان نباید خشک و آمرانه باشد. چون از لحاظ مهارتی ابتدا باید عاطفۀ مخاطب را جلب کرد.

3.  بیشتر اشتباهات ارتباطی ما در زبان و بیان است نه در رفتارمان مشکل تعامل کلامی یکی از اصلی ترین مشکلات اجتماعی - خانوادگی ماست.

3 درصد اعتیاد ،

5درصد دخالت­ها ،

2درصد بیکاری و...

۷۳ درصدطلاق ها علتش بحث زبان است،  در سایر بحثهای اجتماعی از قبیل تجارت ، آموزش و... هم این قاعده جاری است.